تقویت حافظه دیداری-تجسم برای انجام حرکت، مهره را با کلیک چپ گرفته و آن را روی صفحه بکشید

Loading puzzles...
  1. q
  2. r
  3. n
  4. b


درسته!


اشتباهه